คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชลอ เกิดเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประนม ลบล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรณพ สมชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี กลิ่นนาค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ ศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะ ทรงสถิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญญ์นิธิ ธนินฐิติวัชร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร บูรพา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6