กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริยา สุบินศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกรวิภา กรงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1