กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริยา สุบินศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกรวิภา กรงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1