กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวสันต์ ประทุม
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6