กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนาภรณ์ กล้าหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2