กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนาภรณ์ กล้าหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2