กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกรรณิกา บุญรอด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววิลาวัณย์ บุตรศาสตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5