กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชรินรัตน์ สุขสาคร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4