ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562