คณะผู้บริหาร

นางสาวปัทมา สุขสบาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา